Friday 18 November 2016

STI Main Exam Syllabus


विक्रीकर निरीक्षक गट- ब(अराजपत्रित) मुख्य परीक्षा

प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप- वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी
एकून गुण - 200
प्रश्नपत्रिकांची संख्या- 2
पेपर क्र. व संकेतांक विषय गुण प्रश्नसंख्या दर्जा माध्यम कालावधी
१ (संकेतांक 002) मराठी 60 60 मराठी बारावी मराठी एक तास
इंग्रजी 40 40 इंग्रजी पदवी इंग्रजी
२ (संकेतांक 025) सन्मान्य ज्ञान बुद्धिमापन व विषयाचे ज्ञान 100 100 पदवी मराठी व इंग्रजी एक तास

अभ्यासक्रम 
पेपर क्रमांक - १ मराठी व इंग्रजी 
      मराठी :- सर्वसामान्य शब्दसंग्रह , वाक्यरचना , व्याकरण , म्हणी व वाक्यप्रचार यांचा अर्थ आणी उपयोग तसेच उतार्यावरील प्रश्नाची उत्तरे .

      इंग्रजी :- common vocabulary Sentence structure  Grammar ,use of Idioms and phrases & their meaning and comprehension of passage.

पेपर क्रमांक - 2 

      सामान्य ज्ञान बुद्धिमापन व विषयाचे ज्ञान :- या विषयामध्ये खालील घटक /उपघटकांचा समावेश असेल .

1     चालू घडामोडी - जागतिक तसेच भारतातील 

2     बुद्धिमत्ता चाचणी

3     महाराष्ट्राचा भूगोल - महराष्ट्राचा रचनात्मक  ( Physical) भूगोल , मुख्य रचनात्मक विभाग , climate  , पर्जन्यमान व तापमान , पर्जन्यातील विभागावर बदल , नद्या पर्वत व डोंगर , राजकीय विभाग , प्रशासकीय विभाग नैसार्ग्रिक संपती -वने व खनिजे मानवी व सामाजिक भूगोल -लोकसंख्या migration of population व त्यांचे source आणी Destination वरील परिणाम ग्रामीण वस्त्या व तांडे  झोपडपट्ट्या व त्यांचे प्रश्न .

4     महाराष्ट्राचा इतिहास :

5    भारतीय राज्यघटना :

6    माहिती अधिकार अधिनियम - 2005

7    संगणक व माहिती तंत्रज्ञान :

8   नियोजन :

9   शहरी व ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांचा विकास :

10 आर्थिक सुधारणा व कायदे :

11 आंतरराष्ट्रीय व्यापार व आंतरराष्ट्रीय भांडवल चळवळ :

12 सार्वजनिक वित्त व्यवस्था -

No comments:

Post a Comment